Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op ieder aanbod uitgebracht door Ledprints.nl en alle overeenkomsten tussen Deboled N.V., handelende onder de naam Deboled of Ledprints.nl, hierna te noemen: “Deboled”, en de koper/opdrachtgever, hierna te noemen:”klant”.

1.2 Veranderingen van deze algemene voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Deboled alleen dan, indien zij deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd.

1.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen tekst van de catalogus, advertenties of andere algemene reclame van Deboled en deze algemene voorwaarden, prevaleren de laatste.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien met klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Deboled gesloten overeenkomst.
<h2>2 Aanbiedingen en overeenkomst</h2>
Alle aanbiedingen van Deboled – waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijslijsten, materiaallijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst tussen Deboled en de klant komt pas tot stand door aanvaarding door Deboled van de door de klant gedane aanvraag.
<h2>3 Prijzen en betalingen</h2>
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de prijzen die Deboled vermeldt, in onder meer catalogus, prijslijsten en advertenties exclusief BTW en wordt boven een orderbedrag ad € 99,- (exclusief BTW) franco geleverd in Nederland. Voor bestellingen, verkopen en leveranties beneden een in de catalogus vermelde totaalwaarde (excl. BTW) geldt een toeslag ter hoogte van een in de catalogus vermeld bedrag (excl. BTW), voor verzend- en administratiekosten.

3.2 Indien de klant een aanvraag doet tegen een in de catalogus vermelde prijs, welke prijs inmiddels is verhoogd of onjuist blijkt te zijn, zal Deboled dit per omgaande aan de klant mededelen. De klant wordt geacht met de aldus medegedeelde prijs in te stemmen indien hij niet binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de prijsverhoging, of indien hij de geleverde zaken in gebruik neemt.

3.3 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door de klant vooraf te geschieden op een door Deboled aangewezen bankrekeningnummer.
<h2>4 Eigendomsvoorbehoud</h2>
Deboled behoudt het eigendom van alle aan de klant geleverde zaken, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen Deboled en de klant. Het gaat daarbij onder meer om overeenkomsten waarbij Deboled zaken heeft geleverd of diensten heeft verricht of dient te verrichten, alsmede uit hoofde van ieder vordering van Deboled op de klant wegens niet-nakoming door de klant van die overeenkomst. De klant is verplicht onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.
<h2>5 Afleveringen</h2>
De in de catalogus vermelde afleveringstermijn is geen fatale termijn. Indien de afleveringstermijn wordt overschreden is Deboled pas in verzuim na een schriftelijke ingebrekestelling door de klant, waarbij Deboled een redelijke termijn wordt gegund om de overeenkomst alsnog na te komen.
<h2>6 Installatie</h2>
Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Deboled zorg draagt voor installatie, zal de klant voor aflevering van de zaken een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten ter beschikking stellen.
<h2>7 Inspectie en reclame</h2>
7.1 Onverwijld nadat Deboled zaken aan de klant heeft geleverd, zal de klant deze inspecteren. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde zaken dienen schriftelijk te worden gemeld. De klant dient Deboled alsdan binnen 24 uur na aflevering de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus. Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen door de klant binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld. De klant dient Deboled in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door de klant van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de klant ter zake. De geleverde zaken kunnen op ondergeschikte punten afwijken van de in de catalogus opgenomen afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s en overige documentatie.

7.2 Retourzendingen buiten de proefperiode van 14 dagen na aflevering zijn zonder voorafgaande toestemming van Deboled niet toegestaan. Bij retour worden uitsluitend na overeenstemming de goederen en verzendkosten gecrediteerd. De verzendkosten van de retourzending naar Deboled zijn voor rekening van de klant.

7.3 Indien de klant een consument is, kan hij de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende een periode van 14 dagen. (14 dagen om het aan te melden en vervogens nog 14 dagen om na het aanmelden te retourneren) Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of zijn vooraf door de consument aangewezen vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal alleen in die mate worden uitgepakt, als nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Deboled retourneren, conform de door Deboled verstrekte instructies.

7.4 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van retourzending voor zijn rekening. Als de consument al voor de goederen heeft betaald, zal Deboled dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen. Wij zullen vervolgens het verschuldigde order bedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

7.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor zaken:
a. die Deboled tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
<h2>8 Garanties</h2>
8.1 Indien niet anders is vermeld, geldt voor alle geleverde zaken een garantietermijn van twee jaar. De garantie omvat gedurende de garantietermijn vervangen, of naar keuze van Deboled, naar beste vermogen herstellen van eventuele materiaal- en fabricagefouten in de geleverde zaken, indien deze fouten binnen voornoemde garantieperiode gedetailleerd omschreven bij Deboled zijn aangemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Deboled. In plaats van de geleverde zaak te herstellen of te vervangen kan Deboled kiezen voor teruggave van de koopprijs.

8.2 De garantieverplichting vervalt indien gebreken in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van handelingen van de klant, zoals foutieve opslag, transport in een ondeugdelijke verpakking, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- en waterschade.

8.3 De aanspraak op garantie geldt niet gedurende de periode dat de klant niet, niet geheel dan wel niet tijdig aan een of meer verplichtingen van de overeenkomst heeft voldaan.

8.4 Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel, buiten het kader van deze garantie zullen door Deboled aan de klant in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven. Deboled zal vooraf een kostenopgave verstrekken en na een schriftelijk akkoord van de klant hiervoor, het herstel uitvoeren.

8.5 Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Deboled geen enkele garantie, direct dan wel indirect, op de geleverde zaken verleend.
<h2>9 Overdracht van rechten en plichten</h2>
9.1 De klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande toestemming van Deboled.

9.2 Deboled is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.
<h2>10 Aansprakelijkheid</h2>
10.1 Deboled is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt.

10.2 In geval van een aan Deboled toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Deboled slechts aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende directe schade, mits Deboled eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke is gesteld en Deboled een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan geleverde zaken, schade aan andere eigendommen van de klant en personenschade.

10.3 De totale aansprakelijkheid van Deboled wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door de klant aan Deboled voor de betreffende zaak betaalde bedrag exclusief BTW, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. De vergoeding zal niet meer dan € 250,- bedragen, tenzij de door Deboled afgesloten verzekering in het betreffende geval een hoger bedrag uitkeert.

10.4 Deboled is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, tenzij deze het gevolg is van de opzet of grove schuld van Deboled of de schade op grond van een dwingend rechtelijke bepaling voor rekening van Deboled komt. Onder indirecte schade wordt begrepen het verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
<h2>11 Overmacht</h2>
11.1 Onder overmacht van Deboled wordt mede verstaan tekortkomingen van toeleveranciers van Deboled, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, transportbelemmeringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedsfeer van Deboled liggen.
11.2 In geval van overmacht wordt de verplichting van degen die zich op overmacht beroept voor de periode van overmacht opgeschort. De klant is in dat geval slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien vast staat dat nakoming blijvend onmogelijk is of voor een periode van twee maanden niet mogelijk zal zijn. In het geval dat de overmacht situatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
<h2>12 Ontbinding</h2>
12.1 Ieder van partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat: de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, hem al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van zijn vermogensbestanddelen, dan wel deze op andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd.

12.2 Voorafgaand aan de ontbinding gefactureerde bedragen die betrekking hebben op ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
<h2>13 Klachten</h2>
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@deboled.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling <a href=”https://www.webwinkelkeur.nl/consument/”>via Stichting WebwinkelKeur</a>. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op <a href=”https://ec.europa.eu/odr”>https://ec.europa.eu/odr</a> . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
<h2>14 Export</h2>
Bij export van zaken door de klant zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De klant vrijwaart Deboled voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan de klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.
<h2>15 Toepasselijk recht en geschillenregeling</h2>
15.1 Alle uit de door Deboled gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voorvloeiende geschillen tussen Deboled en de klant zullen in der eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in het Arrondissement waarin Deboled gevestigd is, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

15.2 Op alle overeenkomsten tussen Deboled en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.